Algatati eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega algatati Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Eriplaneering ei hõlma tervet valla territooriumit, vaid kahte osa, mille osas on esitatud soov algatada eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks. Et selgitada välja, kuhu ning millistel tingimustel on tuuleparkide rajamine võimalik meie vallas, algatame eriplaneeringu. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda veel tuulepargi rajamist, see on mitme etapiline protsess, mis võimaldab koostöös teemat põhjalikult käsitleda. Seetõttu ei saa ka esitada hetkel küsimust, kuhu tulevad tuulepargid.

Eriplaneeringu protsess

Eriplaneeringu koostamine koosneb kahest suuremast etapist – asukoha eelvalikust (I etapp)ja detailse lahenduse koostamisest (II etapp).Asukoha eelvaliku raames kaardistatakse planeeringualal kõik sobivad alad tuulepargi rajamiseks (I etapp). Eelvaliku põhjal asutakse koostama pargi detailset lahendust – II etapp. Detailse lahenduse koostamisel määratakse tuulikute, teede ja elektriliinide asukoht.

Mõlemal etapil viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Selle käigus hinnatakse potentsiaalset mõju linnu- või loomaliikide elupiirkondadele, modelleeritakse müra ja visualiseeritakse tuuleparki. Uuringutega selgitatakse välja inimestele ja keskkonnale sobivaim tuulepargi asukoht.

Asukoha eelvaliku protsess kestab umbes poolteist aastat, detailse lahenduse koostamine võtab umbes sama kaua aega. Sobiva tuulepargi ala otsuseni jõutakse eeldatavasti nelja aasta pärast. Kogu selle perioodi vältel on võimalus kohalikul kogukonnal aktiivselt kaasa rääkida ning olla otsustusprotsessi kaasatud.

Mis saab edasi?

Septembris kuulutame välja riigihanke, et leida eriplaneeringu konsultanti, kes asub koostama eelvaliku lähteseisukohti ning KSH väljatöötamise kavatsust.

Valminud lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust tutvustatakse avalikkusele läbi avalike arutelude. Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolekul oli komisjoni liikmete soov, et kaasame neid lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse protsessi.

Otsusega saad tutvuda siin.